Ochrana pred požiarmi

Lepšie je byť pripravení ako neskôr ľutovať. Dvojnásobne to platí pri boji s ničivým ohňom. Netvrdí to len zdravý rozum, ale i zákon, konkrétne zákon NR SR č. 314/2001 Z.z., ktorý ukladá povinnosti v oblasti ochrany pred požiarmi nielen obciam, ale i všetkým podnikateľom, či už fyzickým alebo právnickým osobám. Nedodržaním alebo porušením ustanovení si môžete privodiť pokutu do Štátneho požiarneho dozoru až do výšky 16 500 €, a to je ešte ten lepší prípad.

Aké mám povinnosti na úseku požiarnej ochrany?

S ohňom sa neradno zahrávať. Svoje povinnosti, ktoré vám plynú zo zákona, preto treba plniť s pomocou technika požiarnej kontroly, teda človeka, ktorý je odborne spôsobilý na to, aby vám poradil, vyškolil vašich zamestnancov, pripravil pre vás dokumenty a pod. Zo zákona vám ako podnikateľovi či správcovi obytného priestoru plynú aj tieto povinnosti:

  1. zabezpečiť vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok (a riadiť sa ich výsledkami),
  2. pravidelne školiť a overovať v tejto oblasti svojich zamestnancov a tých, ktorí sa v danom objekte zdržujú,
  3. viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi,
  4. umožniť prípadné kontroly požiarneho dozoru (a odstrániť prípadné zistené nedostatky),
  5. zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri realizácii stavieb a pri ich užívaní riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb.

Ako zabezpečím plnenie povinností?

Pomôžu vám v tom odborníci, konkrétne buď technici alebo špecialisti požiarnej ochrany. Neviete, koľko by ste mali mať v budove hasiacich prístrojov, či hydrantov? Tieto informácie získate z projektu požiarnej bezpečnosti, ktorú vypracuje špecialista požiarnej ochrany. Ak teda staviate alebo prerábate budovu, tento dokument presne stanoví náležitosti protipožiarnej ochrany, ktoré musíte splniť. Ide o dokument kľúčový pre projektovú dokumentáciu stavby. Vybavenie firmy pre protipožiarnu bezpečnosť je teda z veľkej časti dané, no každý sa môžem sám rozhodnúť, s akou kvalitou sa uspokojí a či podnikne i ochranné opatrenia navyše, ktoré zákon nepredpisuje.

Čo sú to požiarnotechnické zariadenia a ako často ich treba kontrolovať?

Ide o zariadenia, ktoré zabezpečujú ochranu pred požiarom, napríklad požiarne vodovody a uzávery, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, ale i hasiace prístroje a požiarnu signalizáciu.

hasiace-screen

Hasiace prístroje je potrebné skontrolovať každé dva roky, požiarne vodovody raz za rok. Rovnako je potrebné udržiavať údržbu požiarnych uzáverov (napr. dvere alebo okná a pod.) a to taktiež raz ročne. Celkovú kontrolu by ste mali vykonať raz za pol roka ak v priestoroch vykonávať len administratívnu činnosť, inak by to malo v priestoroch firmy byť každé tri mesiace.

Čo by som mal určite vedieť a čo by mali vedieť moji zamestnanci?

Pre zamestnancov musí zamestnávateľ zabezpečovať protipožiarne školenia, tie by sa. I oni nesú istú zodpovednosť a nedodržaním predpisov si môžu privodiť pokutu. Školenie by mal zamestnanec absolvovať po prijatí alebo preradení na pracovisko a to ešte pred tým, než začne pracovať. Takéto školenia sa však často zanedbávajú, alebo sa organizujú len pro forma. Ak je to podobne i na vašom pracovisku, napraviť to môžete aspoň do istej miery tým, že sa s priestorom, v ktorom sa tak často zdržiavate, poriadne oboznámite.

Miesta so zvýšeným rizikom požiaru by mali byť dôkladne označené bezpečnostnými značkami. V ich okolí je potrebné dodržiavať špeciálne opatrenia a mali by o nich vedieť všetci, ktorí sa v ich blízkosti zdržujú. Každý by mal tiež vedieť, aké druhy požiarnych prístrojov poznáme a aké je ich špecifické využitie. V každej situácii na pracovisku by ste mali mať približnú predstavu o umiestnení únikových východov a najbližšieho hasiaceho prístroja.

Praktické rady na záver

  1. Keď vám horí pod nohami, chladná hlava môže zachrániť situáciu. Pamätajte si jednoduchú rovnicu: horľavina + kyslík + teplo = požiar. Eliminujte jeden z členov na ľavej strane rovnice a nad ohňom máte vyhrané.
  2. Hasiaci prístroj vám napovie, kedy a ako ho použiť. Má na sebe informačné obrázky aj označenie triedy požiaru (triedy požiarov klasifikuje norma STN EN 2/A1). Zoznámte sa s ním, keď najbližšie pôjdete okolo tohto tichého strážcu.
  3. POZOR! Ak hasiaci prístroj pravidelne nenatlakujete, nemusí správne fungovať.
  4. Vodný hasiaci prístroj rýchlo eliminuje teplo. Uhasíte ním papier či drevo, nehaste ním však horľavé tekutiny!
  5. Takmer univerzálne požiar uhasia práškové hasiace prístroje. Majte vždy jeden po ruke.

Bude Vás zaujímať:

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *